Biisafe licensavtal för slutanvändare

End User License Agreements (EULAs) in other languages:

Detta licensavtal för slutanvändare "Avtal") är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en person eller företag) och BiiSafe Ltd ("BiiSafe") angående din användning av BiiSafes programvara ("Programvara"). Vid tillämpningen av detta avtal skall programvaran avse (i) alla program, verktyg, funktioner, funktionalitet samt tjänster som tillhandahålls av BiiSafe, inklusive utan begränsning för följande BiiSafe-produkter: Applikationen BiiSafe Buddy, BiiSafes molntjänst, BiiSafe webbportal-tjänst, BiiSafe Buddys smartphone Bluetooth-tillbehör och alla pre-release-, gratis-, betal- och premiumversioner av dessa produkter; och (ii) uppdateringar, uppgraderingar samt alla handböcker, instruktioner och andra skriftliga, elektroniska eller online-material (eller dokumentation) som ställts till förfogande av BiiSafe (kollektivt "Tjänst").

Genom att installera programvaran eller genom att använda eller få tillgång till tjänsten, samtycker du härmed till villkoren i detta avtal. Om du inte samtycker till villkoren i detta avtal, har du inte rätt att använda tjänsten och du måste avinstallera programvaran från alla datorer eller enheter på vilken de är installerade.

Alla immateriella rättigheter som hänför sig till programvara och tjänster (inklusive, utan begräns-ning, upphovsrätt; registrerade och oregistrerade varumärkes- och designrättigheter; patent; do-männamn; firmanamn; affärshemligheter och databasrättigheter) kommer att behållas av BiiSafe eller dess licenstagare.

BiiSafe förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig.

1. Beskrivning av tjänsten

BiiSafes tjänst består av Biisafes mobilenhetsapplikationer för klienter samt BiiSafes servertjänst. Tjänsten kan också innefatta det Bluetooth-baserade smartphone-tillbehöret BiiSafe Buddy, som ansluts till den mobila anordningen vid användning. Klientapplikationen som körs på en mobilenhet eller surfplatta, kommunicerar med BiiSafe Buddys Bluetooth-enhet och kan samla in diverse sensorinformation som finns inbyggd i BiiSafe Buddys tillbehör eller själva mobilenheten. Sensorer kan variera beroende på enhet eller funktioner som ingår i BiiSafe Buddys Bluetooth-tillbehör för smartphones. Typiska sensorer är t.ex. mekaniska switchar, trådlösa nätverk, satellitpositioneringssystem, accelerometrar, temperatursensorer och elektroniska kompasser. Klientapplikationen analyserar inspelad sensorinformation enligt fördefinierade justerbara regler och utlöser meddelanden och dataöverföring när sensorinformation matchar fördefinierade regler. Servertjänsten tilltalar och överför meddelanden samt relaterad data i enlighet med användardefinierade inställningar mellan tilltalade mobila enheter. Servertjänsten utnyttjar Push-notifikationstjänster som tillhandahålls av Google Inc., Parse LLC. och Apple Inc. Tjänsten kan även använda andra tredjepartstjänster som tillhandahålls av andra företag för att dela information eller skicka meddelanden mellan användarna.

2. Avtalets omfattning

BiiSafe ger dig en begränsad, icke-överförbar licens att använda programvaran och tjänsten med en enhet som du äger eller kontrollerar. Du får inte distribuera eller göra programvaran, eller tjänsten, tillgänglig över ett nätverk i syfte att möjliggöra användning av programvaran eller tjäns-ten av flera enheter samtidigt.

Det är inte tillåtet att hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller underlicensiera programvaran eller tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera - förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal - dekompilera, dekonstruera, disassemblera, försöka härleda källkoden, ändra eller skapa härledda verk av programvaran eller tjänsten, några uppdateringar eller någon del därav - utom och endast i den mån där några föregående restriktioner är förbjudna enligt gällande lag.

Villkoren i detta avtal gäller alla uppgraderingar som tillhandahålls av BiiSafe, som ersätter och / eller kompletterar programvaran eller tjänsten, såvida inte en sådan uppgradering styrs av ett separat licensavtal för slutanvändare, i vilket fall de villkor som anges i nämnda nya avtalet skall ha företräde.

Programvaran eller tjänsten kan möjliggöra tillgång till BiiSafes, eller en tredje parts, webbplats. Användning av programvaran eller tjänsten kan kräva tillgång till internet. Vidare kan användningen av alla webbplatser kräva samtycke till ytterligare villkor.

Programvaran eller Tjänsten kan visa eller tillgängliggöra innehåll från tredjeparter eller länkar till tredjepartswebbplatser. BiiSafe ansvarar inte för innehållet, exaktheten, giltigheten, lagligheten eller någon annan aspekt av sådant innehåll från tredje part och / eller webbplats.

BiiSafe svarar ej, eller är ansvarig, till dig eller någon annan person för tredjepartswebbplatser och inte heller är BiiSafe ansvarig för eventuella åtgärder eller försummelser som utförs av dig och / eller tredje part. Du samtycker till att använda programvaran och tjänsten på egen risk. Du är medveten om att användningen av programvaran eller tjänsten inte garanterar din personliga säkerhet eller som tredje part. Du är medveten om att felaktig användning av programvaran eller tjänsten (t.ex. när programvaran är avstängd) kan leda till att programvaran eller tjänsten inte fungerar korrekt. Ingenting av det som anges häri skall begränsa dina skyldigheter att agera med omsorg om du använder programvaran eller tjänsten.

BiiSafe garanterar ej noggrannheten, tillgängligheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av platsinformationen som tillhandahålls av programvaran eller tjänsten. Noggrannheten av platsinformation och snabb meddelandeleverans kan påverkas av din enhets aktuella tillstånd, din omgivning liksom tillståndet hos externa tjänster som används för att leverera meddelanden (så som molntjänster eller SMS – leveranstjänster) och dina kontakters enheter. Om inget annat uttryckligen anges eller krävs enligt lag, frånsäger sig BiiSafe alla garantier att platsdelning eller varningutskicksfunktionen fungerar korrekt, kontinuerligt eller felfritt. Observera att dina kontakter måste vara inloggade på samma BiiSafe-cirkel med en fungerande mobiltelefon och enheten måste desssutom vara påslagen och i stånd att ta emot meddelanden eller textmeddelanden.
BiiSafe does not guarantee that the Software or Service is appropriate or available in any particular location. By using the Software or Service you are liable for complying with applicable laws and regulations, including without limitation export rules and regulations.

3. Ändringar

BiiSafe förbehåller sig rätten att ändra, avbryta, ta bort, begränsa eller inaktivera åtkomst till programvaran eller till tjänsten när som helst utan förvarning eller något ansvar.

4. Personuppgifter

BiiSafe kan samla in och använda dina personuppgifter samt tekniska uppgifter om din enhet och mjukvara för att förbättra sina produkter och att tillhandahålla tjänster, teknik och uppdateringar.

Genom att installera programvaran eller genom att använda eller få tillgång till tjänsten, bekräftar du också härmed att personuppgifter, till exempel e-postadress och lösenord, samlas in och behandlas av BiiSafe. Beskrivningen av BiiSafes datafil kan ses över på biisafe.com.

5. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal skall förbli i kraft tills det sägs upp av dig eller BiiSafe. Om du inte följer villkoren i detta avtal, kommer dina rättigheter enligt detta avtal att automatiskt upphöra.

Vid uppsägning av detta avtal, skall du upphöra att använda programvara och tjänster, samt avinstallera programvaran från alla datorer eller enheter på vilken de är installerade.

6. Ingen garanti

TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG "SOM DEN ÄR", MED ALLA FEL, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTAN PRESTANDAGARANTI ELLER ANDRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG OCH DU ANVÄNDER TJÄNSTEN PÅ EGEN RISK. BIISAFE, BIISAFESLICENSERARE, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE FRÅNSÄGER OSS HÄRMED ALLA UTTRYCKLIGA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE UTAN-BEGRÄNSNINGSGARANTIER FÖR SÄLJBARHET, OAVBRUTEN ANVÄNDNING, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, OCH GARANTIER (I FÖREKOMMANDE FALL) SOM UPPKOMMIT UNDER HANDEL, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. BIISAFE GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTENS INNEHÅLL ÄR KORREKT, TILLFÖRLITLIGT ELLER RIKTIG, ATT TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV, ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG VID NÅGON SÄRSKILD TID ELLER PLATS, AVBROTT, FELFRI ELLER SÄKER, ATT EVENTUELLA DEFEKTER ELLER FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT SAMVERKA ELLER ÄR FÖRENLIG MED NÅGON ANNAN MJUKVARA ELLER ATT TJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA RÅD TILLHANDAHÅLLS AV BIISAFE, BIISAFESLICENSÖRER, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER NÅGON GODKÄND REPRESENTANT SKALL UTGÖRA EN GARANTI.

VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV, ELLER, BEGRÄNSNINGAR FÖR GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER, SÅ VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ENDAST SÅ LÅNGT SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG I TILLÄMPNINGSBAR LAGSTIFTNING.

7. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA BIISAFE, BIISAFELICENSERARE, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJAREVARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER KONSEKVENTA SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, INNEHAV, TILLGÅNG ELLER FUNKTIONSSTÖRNING AV TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV GOODWILL, SKADOR PÅ EGENDOM, HINDER I ARBETET, DATORFEL ELLER FUNKTIONSSTÖRNING OCH ATT DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, PERSONSKADOR, UTEBLIVEN VINST ELLER SKADOR FRÅN NÅGRA ÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV, ELLER I SAMBAND MED, DETTA AVTAL ELLER TJÄNST, OAVSETT HÄNFÖR SIG TILL SKADESTÅND, KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT OCH OM BIISAFE, BIISAFESLICENSERARE, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE HAR ELLER EJ FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VIDARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BIISAFES FULLA ANSVAR, UNDER VILLKOREN I DETTA AVTAL, ÖVERSTIGA FEMTIO (50) EURO.

EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER FÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR, SKALL DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLA SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG I TILLÄMPLINGSBAR LAGSTIFTNING.

8. Diverse

Rubrikerna som ingår i detta avtal är endast till för att underlätta referenser och ska inte på något sätt begränsa eller påverka betydelsen eller tolkningen av bestämmelserna i detta avtal. Du har inte rätt att överlåta detta avtal eller några givna rättigheter härunder till en tredje part utan BiiSafes skriftliga medgivande.

Detta avtal utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan parterna med avseende på tjänsten. Om någon form eller bestämmelse i detta avtal skall visa sig vara ogiltig, olaglig eller på annat sätt inte kan verkställas av en domstol i kompetent lagstiftning, skall detta inte påverka övriga villkor eller bestämmelser härav eller detta avtal, men en sådan term eller bestämmelse skall anses vara förändrad i den omfattning som behövs i domstolens åsikt i att göra en sådan term eller bestämmelse verkställbar; och de rättigheter och skyldigheter för parterna skall därmed tolkas och tillämpas i enlighet.

Misslyckande av en part att, när som helst, begära utförande av någon bestämmelse i detta avtal, skall på intet sätt påverka dess rätt att genomdriva samma - och parten som upphäver vid eventuellt brott mot någon bestämmelse i detta avtal skall inte tolkas som en part som upphäver i något efterföljande brott mot en sådan bestämmelse eller upphävning av en sådan part om eventuella brott mot någon annan bestämmelse häri.

9. Tillämplig lag och tvistlösning

Detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Finland, med undantag för dess lagvalsregler. FN:s konvention om internationella köp av varor skall inte tillämpas. Tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller överträdelse, uppsägning eller giltighet ska avgöras i första hand vid Helsingfors tingsrätt, Finland. Ingenting häri skall begränsa dina rättigheter som konsument enligt tillämplig tvingande konsumentlagstiftning.

Copyright © 2015 BiiSafe Ltd. All rights reserved.
Senast uppdaterad: 2014/04/15
BiiSafe Ltd. 02130 Espoo, Finland.