REKISTERISELOSTE

Tämä on BiiSafe Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, Laadittu 1.6.2012 ja viimeisin muutos on tehty 16.11.2018

 

1. Rekisterinpitäjä 

BiiSafe Oy (jäljempänä ”BiiSafe”)
Y-tunnus: 2451192-1

Piitie 1
01510 Vantaa
Finland

2. Yhteyshenkilö

Asiakaspalvelu
+358 40 6592242

3. Rekisterin nimi

BiiSafen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten toimittamiseen, asiakassuhteiden ja muiden yhteistyösuhteiden hoitamiseen, markkinointiin sekä BiiSafen ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Rekisteriä voidaan käyttää BiiSafen ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä sen yhteistyökumppaneiden markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Perustiedot, kuten: käyttäjänimi, salasana ja sähköpostiosoite.
  • Palveluihin liittyvät tiedot, kuten: valokuvat ja paikkatiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Suurin osa tiedoista kerätään rekisteröidyiltä itseltään, heidän suostumuksellaan, asiakkuuden alussa ja sen aikana sekä tietokoneohjelmien välityksellä asiakkaan käyttäessä BiiSafen palveluita.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

​BiiSafe voi luovuttaa tietoja soveltuvien lakien velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa BiiSafen valitsemille yhteistyökumppaneille niiden markkinointia varten jollei rekisteröity kiellä häntä koskevien tietojen luovuttamista tällaisiin tarkoituksiin. Tietojen vastaanottajilla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja eteenpäin.

BiiSafe voi lisäksi luovuttaa ja siirtää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella toimiville yrityksille, joiden kanssa BiiSafe on solminut kirjallisen sopimuksen Suomen tietosuojan tason noudattamisesta, tai tietojen siirto muutoin täyttää henkilötietolainsäädännön edellytykset.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan BiiSafen nimetyillä työntekijöillä ja BiiSafen toimeksiannosta tai sen puolesta toimivilla yrityksillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Kaikilla rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen lupa tietojen käsittelyyn. Eritasoisia käyttöoikeuksia on luotu sen mukaan, mitä tietoja henkilön tulee käsitellä työnkuvansa perusteella. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka estää pääsyn järjestelmään BiiSafen ulkopuolelta. Kaikkia BiiSafen työntekijöitä ja sen alihankkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamista henkilötiedoista.

 

9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän pääkonttorissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

​Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Copyright © 2018 BiiSafe Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
BiiSafe Oy. 01510 Vantaa, Finland